Regulamin newslettera

Niniejszy Regulamin Usługi Newslettera, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.

§ 1. Postanowienia Ogólne
Administratorem Państwa danych osobowych jest właściciel brandu Perffecto:
ARMA-KLIMA Arkadiusz Małolepszy, ul. Wowry 21, 01-264 Jankowice (adres do doręczeń: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa); NIP: 642-293-18-01; REGON: 241918228. W dalszej części Regulaminu Administrator będzie nazwany: ARMA-KLIMA.

Do korzystania z usługi Newslettera konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 2. Przedmiot usługi
Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez ARMA-KLIMA na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) sklepu internetowego dostępnego w domenie perffecto.pl lub salonu sprzedaży Perffecto prowadzonego przez ARMA-KLIMA, a także wydarzeń związanych z promocją produktów oferowanych przez firmę. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newslettera nastąpi po złożeniu zamówienia i potwierdzeniu chęci subskrypcji.

§ 3. Warunki korzystania
Usługa Newslettera jest bezpłatna. Korzystać z niej może każda osoba, która na stronie internetowej perffecto.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail oraz zaakceptuje treści zgody na świadczenie usługi drogą elektroniczną. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie na podany adres e-mail wiadomości potwierdzającej chęci otrzymywania subskrypcji przez osobę dodaną do listy odbiorców. Akceptacja skutkuje uruchomieniem świadczenia usługi.
Klient korzystając z usługi Newslettera zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newslettera, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

§ 4. Czas trwania usługi
ARMA-KLIMA będzie świadczyła usługę do momentu odnotowania rezygnacji z subskrypcji lub cofnięcia zgody na świadczenie usługi drogą elektroniczną. Rezygnacja z usługi Newslettera przez Osobę korzystająca następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni link w subskrypcji.
Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newslettera po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail. Operator Usługi ma także prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

§ 5. Dane osobowe
Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newslettera. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newslettera i są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newslettera (informowania o produktach i usługach dostępnych w ofercie).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newslettera. Dane osobowe przechowywane są przez okres realizacji usług oraz 6 miesięcy po otrzymaniu od Państwa prośby o zaprzestanie akcji marketingowej (wysyłki Newslettera).
Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie https://www.perffecto.pl/polityka-prywatnosci .

§ 6. Reklamacje
Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy sklep@perffecto.pl. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newslettera i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.