Polityka prywatności

Administrator – prowadzący serwis www.perffecto.pl przez firmę ARMA-KLIMA Arkadiusz Adam Małolepszy, NIP: 642-293-18-01, REGON: 241918228, adres poczty elektronicznej: sklep@perffecto.pl

Nadrzędnym celem Administratora jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony ich prywatności oraz zapewnienie zgodności przetwarzania ich danych osobowych, gromadzonych w związku z aktywnością Użytkowników w Serwisie, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

Zasady przetwarzania danych osobowych:
1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności usług opisanych w Regulaminie Serwisu

a) W tym usługi udostępniania przez Administratora Treści w Serwisie usługi wysyłki Newslettera, usługi dodawania komentarzy pod produktami oraz ich wyświetlania w Serwisie, usługi prowadzenia i obsługi konta, usługi zakupu produktów oferowanych w Serwisie, itp.
b) W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. wynikającego z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych.
c) Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:
• dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń,
• prowadzenie analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług,
• organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz innych akcji marketingowych,
• marketing produktów i usług własnych Administratora,
• marketing w ramach Newslettera wysyłanego do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie,
• dostosowywanie zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron Serwisu
• prowadzenie anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu,
• wykorzystanie danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologi

2. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów podmiotów, których dane osobowe dotyczą a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem; są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

 

Uprawnienia Użytkowników
Każdy Użytkownik ma:
1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane, w jakim zakresie oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, w tym podstaw przetwarzania;
2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
7. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celu marketingu;
8. Prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Wniosek o realizację ww. praw można realizować poprzez:
a) pisemny wniosek wysłany na adres Administratora
b) drogą mailową na adres: sklep@perffecto.pl

 

Okres przez który dane są przechowywane:
1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego;
2. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przetwarzane do czasu wypełnienia takiego obowiązku prawnego;

 

Kategorie odbiorców danych:
Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom powiązanym z Administratorem: operatorom pocztowo-kurierskim, przewoźnikom, dostawcom usług hostingowych i systemów informatycznych, podwykonawcom Administratora, innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora np. biuro księgowe.

 

Pliki cookies i dane eksploatacyjne:
1. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz prowadzenie działań marketingowych przez Administratora.
3. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem wymienionych powyżej technologii danych w ww. celach, w tym celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies. Zgoda może być w każdym momencie wycofana. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem plików cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu.

 

Postanowienia końcowe
1. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.