REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Mał-gorzatę Dąbek  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 30 peonies studio Małgorzata Dąbek. 

§ 1.
Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Małgorzatę Dąbek  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 30 peonies studio Małgorzata Dąbek na podstawie wpisu do Central-nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej, adres: ul. Obroń-ców Tobruku 23/24, 01-494 Warszawa, NIP 631-247-58-51, REGON: 381734801.(adres do doręczeń: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa) dalej „ 30 Peonies Studio”. 
 2. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standar-dowej przeglądarki internetowej.

§ 2.
Przedmiot usługi

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez 30 Peonies  Studio na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://perffecto.pl/ lub sa-lonu sprzedaży Perffecto prowadzonego przez 30 Peonies Studio, a także wydarzeń związa-nych z promocją produktów oferowanych przez firmę. 
 2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po złożeniu zamówienia i potwierdzeniu chęci subskrypcji do usługi.

§ 3.
Warunki korzystania

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna. Korzystać z niej może każda osoba, która na stronie inter-netowej perffecto.pl w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail oraz zaakceptuje treści zgody na świadczenie usługi drogą elektroniczną. Kliknięcie  wskazanego przycisku powoduje przesłanie na podany adres e-mail wiadomości potwierdzającej chęci otrzymywania subskrypcji przez osobę dodaną do listy odbiorców. Akceptacja skutkuje uruchomieniem świadczenia usługi.
 2. Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarcza-nia treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
 3. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w  rozu-mieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z  przeznaczeniem lub bez zgody Administratora stanowić może naruszenie prawa.

§ 4.
Czas trwania usługi

 1. 30 Peonies  Studio będzie świadczyła usługę Newsletter do momentu odnotowania rezygnacji z subskrypcji lub cofnięcia zgody na świadczenie usługi drogą elektroniczną. Rezygnacja z usługi Newsletter przez Osobę korzystająca następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni link w subskrypcji.
 2. 30 Peonies Studio może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzed-nim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail. 30 Peonies Studio ma także prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

§ 5.
Dane osobowe

 1. 30 Peonies Studio jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadcze-nia usługi Newsletter. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter i są przetwarzane przez Administratora  zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi New-sletter (informowania o produktach i usługach dostępnych w ofercie).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter. Dane osobowe przechowywane są przez okres realizacji usług oraz 6 miesięcy po otrzymaniu od Państwa prośby o zaprzestanie akcji marketingowej (wysyłki Newsletter).
 3. Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobo-wych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Administratora przed ich udostęp-nieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie od-powiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. W sprawach dotyczących przetwa-rzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowa-nych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostęp-na jest na stronie https://www.perffecto.pl/polityka-prywatnosci .

§ 6.
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy sklep@perffecto.pl. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania in-formacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji. 
 2. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.