Regulamin sklepu internetowego perffecto.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy perffecto.pl dostępny pod adresem internetowym https://perffecto.pl/ prowadzony jest przez Małgorzatę Dąbek  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 30 peonies studio Małgorzata Dąbek na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej, adres: ul. Obrońców Tobruku 23/24, 01-494 Warszawa, NIP 631-247-58-51, REGON: 381734801. 
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep interneto-wy https://perffecto.pl/
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2
Definicje

 1. Sklep - prowadzony przez firmę 30 Peonies Studio Małgorzata Dąbek sklep internetowy dzia-łający pod adresem: https://perffecto.pl/sprzedający towary za pośrednictwem Internetu.
 2. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
 4. Sprzedający - Małgorzata Dąbek  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 30 peonies studio Małgorzata Dąbek na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-ności Gospodarczej Rzeczypospolitej, adres: ul. Obrońców Tobruku 23/24, 01-494 Warsza-wa, NIP 631-247-58-51, REGON: 381734801.
 5. Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
 6. Konsultant - osoba obsługująca Klienta, porozumiewająca się z konsumentem telefonicznie, za pośrednictwem maila lub pisemnie;
 7. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamó-wień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;
 8. Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto interne-towe lub stacjonarne lub na poczcie;
 9. Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
 10. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964  r.(Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08).
 11. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego sys-temu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 12. Produkt/Towar- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym,
 13. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu. 

§3
Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet w formie Umowy za-wieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a Sklepem.
 2. Informacje o towarach dostępne na stronie https://perffecto.pl/stanowią zaproszenie do za-warcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 3. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zama-wianych towarów lub usług ze Sklepem. 
 4. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbio-rze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamó-wienia Klienta do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu po-przednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przy-jęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stano-wiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowa-niu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania produktów Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w aktualnej wersji. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
 2. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno-ści za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedo-zwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą tech-niczną Klienta.
 3. Przeglądanie produktów Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

§5
Zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://www.perffecto.pl i realizowane są na teryto-rium Polski.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje automatyczną systemową wiadomość mailową, że zamówienie dotarło do Sklepu - nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się gdy:
  a) zamówienie przez Sklep zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie sklepu Perffecto lub u dostawców sklepu lub jak w przypadku zamówie-nia produktów "na zamówienie" zostanie dostarczony przez dostawców Sklepu,
  b) w przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub nie możności wyprodukowania produktów "na zamówienie", Klient jest informowany o stanie za-mówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłu-żenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
  c) w przypadku złożenia zamówienia na towary nietypowe, w dużych ilościach lub za-mówienia produktów oznaczonych w sklepie informacją "na zamówienie", Sklep mo-że zarządzać od Kupującego 50% zaliczki lub pełnej przedpłaty w celu uwiarygodnie-nia zamówienia i przyjęcia go do realizacji.
  d) potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep jest wysłanie droga mailową do Klienta komunikatu z systemu Sklepu "zamówienie w trakcie realizacji" lub potwierdzenie mailem przez pracownika Sklepu.
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży lub zakończenia akcji promocyjnej. W przypadku wyczerpania się towarów promocyjnych lub akcji, Klient otrzyma maila z anu-lowaniem zamówienia.

§6
Ceny towarów i płatność

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena po-dana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania no-wych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promo-cyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a) płatność za pobraniem (płatność przy odbiorze) - należność pobiera Dostawca w chwili od-bioru przesyłki przez Klienta,
  b) płatność kartą kredytową lub przelewem - należność pobiera serwis Płatności.pl,
  c) przelewem elektronicznym lub tradycyjnym, bezpośrednio na konto bankowe sklepu o nume-rze: ING Bank Śląski 03 1050 1285 1000 0097 0708 5479
 3. Do każdej transakcji sprzedaży dla Klienta zostanie wystawiony paragon lub faktura VAT. W przypadku przedpłat na żądanie Klienta może być wystawiona faktura zaliczkowa.

§7
Dostawa

 1. Jeśli przy towarze podany jest czas realizacji zamówienia, jest to czas, który upływa od złoże-nia zamówienia przez Klienta do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu także dni wolne od pracy, z wyjątkiem świąt.
 2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 3. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dosta-wy.  Czas dostawy to zazwyczaj 1 lub 2 dni robocze, liczone od dnia wysyłki. 
 4. Koszt dostawy towarów (z wyłączeniem mebli) aktualnie wynosi 25zł, przy zamówieniu po-wyżej 500zł - koszt transportu gratis. 
 5. Koszt dostawy mebli ustalany jest indywidualnie, w zależności od wielkości mebli, wagi i miejsca dostawy. Koszt dostawy mebli waha się od 0-300 zł. W niektórych przypadkach moż-liwy jest odbiór osobisty mebli  w siedzibie Sklepu.
 6. Klient lub wskazana inna osoba, odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej od-biór i w obecności kuriera/dostawcy sprawdzić jej zawartość. W przypadku gdy przesyłka no-si ślady uszkodzenia lub braki, zobowiązany jest sporządzić protokół z opisem tych uszko-dzeń/braków i powiadomić o tym fakcie Sklep.
 7. Standardowo transport obejmuje dostawę towaru pod wskazany adres w zamówieniu bez wniesienia i rozpakowania. Sklep zastrzega sobie, że usługa wniesienia i rozpakowania towaru jest dodatkowo płatna i nie obowiązuje dla wszystkich producentów.
 8. Dostawa towaru następuje do 48h od nadania przesyłki bez sobót, niedziel i świąt. Zazwyczaj realizowana jest w godzinach 8:00-18:00, przy czym jest możliwość zmiany godziny przewi-dywanej dostawy po ustaleniu tego ze Sklepem. Za ewentualne opóźnienia w dostawie z winy dostawcy Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

§8
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstą-pienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upły-wem terminu.
 2. Odstąpienie przez Konsumenta dokonywane jest przez złożenie w formie pisemnej oświad-czenia o odstąpieniu od umowy i wysłanie wiadomością e-mail na adres sklep@perffecto.pl.
 3. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi między innymi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsu-menta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świad-czenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój cha-rakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  e) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokona-nia pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne nie-zbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi jedynie w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 8. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienio-nym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powi-nien postępować z towarem tak aby mieć na uwadze, konieczność jego ewentualnego, póź-niejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy bę-dące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
 11. Sprzedający wskazuje adres zwrotu towaru: Perffecto, ul. Karolkowa 30,  01-207 Warszawa.
 12. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilne-go (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone.

§9
Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sklep. 
 2. Reklamowany towar powinien być w oryginalnym opakowaniu lub w innym umożliwiającym dalszy bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu lub producenta. 
 3. Towar powinien zostać dostarczony do Sklepu kompletny, wraz z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową.
 4. Do towaru należy dołączyć opis występujących wad produktu lub niezgodności, datę jej po-wstania wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatko-wo należy określić żądania reklamacyjne.
 5. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Sklep nie udziela żadnej gwaran-cji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
 6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię. W przypadku jego braku, Sklep dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup w Sklepie.

§10
Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym Perffecto.pl (w tym w pro-cesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Interneto-wym Perffecto.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego Perffecto.pl. w tym doko-nywania zakupów w Sklepie Internetowym Perffecto.pl.), przetwarzane są przez Małgorzatę Dąbek  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 30 peonies studio Małgorzata Dąbek na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rze-czypospolitej, adres: ul. Obrońców Tobruku 23/24, 01-494 Warszawa, NIP 631-247-58-51, REGON: 381734801. (Administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokony-wania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Per-ffecto.pl, które wymagają podania danych osobowych. Perffecto przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym Perffecto.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w niniejszym regulaminie, również w celu świadczenia usługi Newslettera.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usu-nięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klien-ta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie się od Administratora danych.
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe prawdziwe. 
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego Perffecto.pl poświęcone Polityce Prywatności.

§11
Postanowienia końcowe.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Małgorzatą Dąbek  prowadzącą działal-ność gospodarczą pod firmą 30 peonies studio Małgorzata Dąbek właścicielem sklepu inter-netowego Perffecto.pl. 
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywil-nego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów poczto-wych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blo-kowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. 
 5. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony Perffecto.pl. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać po-prawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowol-nym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 li-stopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz prze-pisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 maja  2018 roku do odwołania.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opubli-kowania ich na stronie internetowej Sklepu https://perffecto.pl/  i dotyczą tylko zamówień złożonych po opublikowaniu tych zmian.
 10. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.