POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA „CIASTECZEK” TJ. PLIKÓW „COOKIES”

Małgorzata Dąbek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 30 peonies studio Małgorzata Dąbek (Administrator) dba o zgodność z prawem przetwarzania danych, w tym w szczególności danych osobowych. 

Małgorzata Dąbek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 30 peonies studio Małgorzata Dąbek (Administrator) wdrożyła i stosuje środki ochrony danych przewidziane przepisami prawa, w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej). 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, informuję że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małgorzata Dąbek  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 30 peonies studio Małgorzata Dąbek na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej, adres: ul. Obrońców Tobruku 23/24, 01-494 Warszawa, NIP 631-247-58-51, REGON: 381734801 (dalej: Administrator). Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

a) listownie pod adresem: Małgorzata Dąbek, ul. Obrońców Tobruku 23/24, 01-494 Warszawa,
b) mailowo pod adresem: sklep@perffecto.pl

2. Zasady przetwarzania danych osobowych:

1) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności usług opisanych w Regulaminie Sklepu, 

a) w tym usługi udostępniania przez Administratora Treści w Serwisie usługi wysyłki Newslettera, usługi dodawania komentarzy pod produktami oraz ich wyświetlania w Serwisie, usługi prowadzenia i obsługi konta, usługi zakupu produktów oferowanych w Serwisie, itp.
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. wynikającego z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych.
c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez   Administratora:

dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń,
prowadzenie analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług,
organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz innych akcji marketingowych,
marketing produktów i usług własnych Administratora,
marketing w ramach Newslettera wysyłanego do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie,
dostosowywanie zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron Serwisu
prowadzenie anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu,
wykorzystanie danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii

2) Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów podmiotów, których dane osobowe dotyczą a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem; są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

3. Uprawnienia Użytkowników 

1) Każdy Użytkownik ma:

a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane, w jakim zakresie oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, w tym podstaw przetwarzania;
a) Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
b) Prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
c) Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
d) Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany;
e) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
f) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celu marketingu;
g) Prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

2) Wniosek o realizację ww. praw można realizować poprzez:

a) pisemny wniosek wysłany na adres Administratora
b) drogą mailową na adres: sklep@perffecto.pl

4. Okres przez który dane są przechowywane:

1) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego;

2) Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przetwarzane do czasu wypełnienia takiego obowiązku prawnego;

5. Kategorie odbiorców danych:

Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom powiązanym z Administratorem: operatorom pocztowo-kurierskim, przewoźnikom, dostawcom usług hostingowych i systemów informatycznych, podwykonawcom Administratora, innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora np. biuro księgowe.

6. Pliki cookies i dane eksploatacyjne:

Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które w ramach wyjaśnienia zostały opisane poniżej.

Stosownie do motywu 25 dyrektywy 2002/58/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) Administrator wskazuje, że ciasteczka - "cookies" stanowią prawnie dopuszczalne i użyteczne narzędzie, na przykład, w analizowaniu skuteczności projektu strony internetowej i reklamy oraz w sprawdzaniu tożsamości użytkowników prowadzących transakcje w systemie on-line. W przypadku gdy takie narzędzia, na przykład "cookies", są przeznaczone do prawnie dopuszczalnych celów, takich jak ułatwienie dostarczania usług społeczeństwa informacyjnego, ich wykorzystywanie powinno być dozwolone pod warunkiem że użytkownicy otrzymają wyraźną i dokładną informację zgodnie z dyrektywą 95/46/WE o celu "cookies" lub podobnego narzędzia w celu zapewnienia, że użytkownicy zostali zapoznani z informacją umieszczaną na użytkowanym przez nich terminalu. Użytkownicy powinni mieć możliwość odmówienia przechowywania "cookies" lub podobnego narzędzia w ich terminalu. Jest to szczególnie ważne w przypadku gdy użytkownicy inni niż użytkownik początkowy mają dostęp do terminali, a przez to do danych zawierających informacje szczególnie chronione ze względu na prywatność przechowywane na tym urządzeniu. Informacja i prawo do odmowy mogą być oferowane jednorazowo dla różnego rodzaju narzędzi instalowanych w terminalu użytkownika w czasie tego samego połączenia oraz mogą obejmować wszelkie dalsze korzystanie z tych narzędzi w trakcie kolejnych połączeń. Metody udostępniania informacji, oferujące prawo do odmowy lub wymagające zgody powinny być jak najbardziej przyjazne dla użytkownika. Dostęp do niektórych treści zamieszczonych na stronach internetowych może być nadal uzależniony od świadomej akceptacji zastosowania "cookie" lub podobnego urządzenia, jeżeli służy ono prawnie dopuszczalnemu celowi.

Administrator w zakresie korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej https://perffecto.pl/ uzyskuje następujące dane: data i godzina logowania, przeglądane produkty.  Administrator oświadcza, że wyżej wymienione dane nie są kojarzone przez Administratora z konkretną zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą lub w celu określenia tożsamości Użytkownika. 

A. Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji cookies

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji cookies przez Administratora są następujące: 

zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą więc do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;

wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można więc sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych zakładkach. 

stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które zakładki najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają więc ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;

tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.) Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. 

B. Wyrażenie zgody na instalację i używanie plików cookies

Aby Administrator mógł przechowywać i uzyskiwać dostęp do informacji cookies musi Pani/Pan wyrazić na to uprzednio zgodę. Zgoda na instalację i używanie plików cookies zostaje udzielona w następujący sposób: poprzez kliknięcie „tak” na stronie internetowej https://perffecto.pl. 

C. Prawo do odmowy przechowywania plików cookies

Posiada Pani/Pan prawo odmowy przechowywania plików cookies. Odmowa następuje przez kliknięcie „nie” na stronie internetowej https://perffecto.pl.

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.  

Administrator informuje, że przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Pani/Pana telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Administrator  informuje, że warunków, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne, jest konieczne do:

a) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
b) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.