Polityka prywatności

Polityka prywatności
 

Administrator – prowadzący serwis www.perffecto.pl przez firmę Arkadiusz Adam Małolepszy              Arma Klima,  NIP: 6422931801, REGON: 241918228adres poczty elektronicznej: sklep@perffecto.pl

Nadrzędnym celem Administratora jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony ich prywatności oraz zapewnienie zgodności przetwarzania ich danych osobowych, gromadzonych w związku z aktywnością Użytkowników w Serwisie, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO. 

Zasady przetwarzania danych osobowych:

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności usług opisanych w Regulaminie Serwisu

a) W tym usługi udostępniania przez Administratora Treści w Serwisie usługi wysyłki Newslettera, usługi dodawania komentarzy pod produktami oraz ich wyświetlania w Serwisie,  usługi prowadzenia i obsługi konta, usługi zakupu produktów oferowanych w Serwisie, itp.

b) W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. wynikającego z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych.

c) Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez   Administratora:

 • dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń,
 • prowadzenie analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług,
 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz innych akcji marketingowych,
 • marketing produktów i usług własnych Administratora,
 • marketing w ramach Newslettera wysyłanego do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie,
 • dostosowywanie zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron Serwisu
 • prowadzenie anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu,
 • wykorzystanie danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologi

 

2. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów podmiotów, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że: zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem; są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.


Uprawnienia Użytkowników 

Każdy Użytkownik ma prawo:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane, w jakim zakresie oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, w tym podstaw przetwarzania;
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celu marketingu;
 8. prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Wniosek o realizację ww. praw można realizować poprzez:

 1. pisemny wniosek wysłany na adres Administratora
 2. drogą mailową na adres: sklep@perffecto.pl

 

Okres przez który dane są przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego;

Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przetwarzane do czasu wypełnienia takiego obowiązku prawnego;

 

Kategorie odbiorców danych:

Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom powiązanym z Administratorem: operatorom pocztowo-kurierskim, przewoźnikom, dostawcom usług hostingowych i systemów informatycznych, podwykonawcom Administratora, innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administora np. biuro księgowe.

Pliki cookies i dane eksploatacyjne:

 1. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 1. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz prowadzenie działań marketingowych przez Administratora.
 1. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem wymienionych powyżej technologii danych w ww. celach, w tym celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies. Zgoda może być w każdym momencie wycofana. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem plików cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu.


Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.